Tuesday, 6 May 2008

Subliminal Interaction - The Secret Behind Musical Leadership?

This lecture was given by Thomas Caplin. During his lecture he expressed the importance for a conductor to have positive mind set when it comes to a new musical piece. If this attitude is not acquired by the conductor, it is possible to send a negative subliminal message which being interpreted by the choir in an subconscious way.

He stated that parts of our brain cannot be controled by us but by others. This is where body and signs language come into place. The conductor can transmit what he wants from the choir by making small gestures with his hands and body.

Not only do gestures and movements influence a choir, scores and colors can take part in the choirs performance. Music and gesture helps remember certain interpretation of symbols. 5 - 10% of the messahe is communicated verbally. 30 - 40 % is how it is expressed. 50 - 60% is how it is comunicated through body language and facial expressions. This is why one unfortunate gesture can ruin everything.

The singer also plays an important role. The singer is known as "the mind reader". It is important that the singers are given freedom so that they too are able to express themselves.

He concluded that the choir director is a guide and a mind controler. The conductor can make the people think, feel and control how they express their musical mind and inner life.

This was a very informative and well presented lecture. It was given with great passion and enthusiasm. Conductors and performers don't realize the effect this can have. It is something that they should all be aware of so that the wrong message is not being transmitted.

Mark Nutley and Charisse Marroquin

Saturday, 3 May 2008

Little Amadeus - The Adventures of Young Wolfgang Amadeus Mozart

Peter Will, producer of Little Amadeus, claims that the show is the biggests success in Germany and expects to compete with Sponge Bob worldwide. At the moment Little Amadeus is being broadcasted in USA, Spain, Portugal, Russia, China, countries in northern Africa and, of course, Germany, amongst others. They are currently negotiating with countries such as Canada, Mexico, Australia and some countries in South America. Some of the targets for 2009 are Central America, Brazil, Scandinavia and Oceania.

Peter Will explained that the purpose of the TV show is to educate children through entertainment. The main objectives were to bring classical music to the kinds and to incentivize musical activity in them. For this, they created a hero that children could look up to but at the same time feel related to him. Mozart and his music seemed to be the right choice. The stories are fictional but some parts are based on true stories. The show is supported by a website and some live events dedicated to children. All of this is run by a non-commecial foundation.

All of the music in the show is recorded live and Will assures that there were no synthesizers used to record any of the songs. All of Mozart's compositions were recorded again for the show by different orchestras. In live shows, there is an orchestra playing the music whille the actors are on stage.

The Little Amadeus Foundation sponsors a 'Special School Day' event, in which professional musicians visit different schools and play for the kids. In these visits, musicians teach the kids something about the instruments so that they can get interested in it. Children are also allowed to explore the different instruments.

Little Amadeus has had a greater success with kids between 3 and 5 years of age and found a little more audience in girls than boys. In the future, Will explains, they expect to create more episodes and perhaps even a film. If things go very well they might even try to create another hero and bring other 'valuable' music to the kids.

Thursday, 1 May 2008

Learning Outcomes for the training of music teachers in schools

meNet er ei gruppe på fire, som freistar å finne ut kva kompetansemål ein kan kreve av ein ferdig utdanna musikkstudent/musikklærar. Gruppa består av Sarah Hennessy, Exeter (UK) & Franz Niermann, Vienna (AT) & Adri de Vugt (NL) & Isolde Malmberg (AT).

Dei går på kryss og tvers av nasjonar, for å utforske kva nivå ein kan legge seg på. Det er nemleg store skilnadar på kor godt musikkutdanninga er etablert i dei ulike landa. Heile 11 europeiske land, 24 aktive institusjonar (slik som t.d. universitet, skular, undervisningsmyndigheter o.l), samt 70 partnarar av andre slag er i samarbeid med gruppa meNet.

Dei har hittil kome fram til eit utkast som tek for seg tre hovudkategoriar av kompetansemål. Dette er A) Musikalsk og didaktisk kunnskap og ferdighetar, B) Generell pedagogisk kompetanse C) Kunnskapen om livslang læring.

I kategori A legg dei fokus på breidde i kompetansen, dette vil sei å ha kunnskap om ulike felt innan musikk, som t.d.sjangrar, tradisjonar og teknologi. I kategori B er det snakk om å kjenne til ulike måtar å lære frå seg på, ulike måtar å evalurere på og korleis ein skal forholde seg til foreldre. Kategori C fokuserar på at ein skal ha oppnådd kompetanse til å kunne utvikle seg sjølv, at ein kan halde fram læringa gjennom resten av livet.

Vi tykkjer foredraget var informativt og bra. Det er interessant å sjå kva kriterier ein kan setje for nyutdanna musikklærarar. For dei som er interesserte, sjå websida deira www.menet.info

Synnøve & Anne Margrethe

University education for music teachers and performers in folk and world music – The Malmö model. Ved Pär Moberg, Sweden

Pär Moberg begynte sin presentasjon med å snakke litt om historien til universitetsutdanningen innenfor folk og world music i Sverige. Han så også på forskjellige læresteder i Malmö området som tilbyr denne, og satte dem inn i en tidslinje. Utdanningen er relativt ny, og det jobbes kontinuerlig for å gjøre den bedre ved å sette spørsmålstegn ved dagens praksis. Eksempelvis nevnes opptaket til studiet som et område hvor det er rom for forbedring. Da det både legges vekt på ferdigheter på instrumentet, og på musikkteori, faller mange lovende instrumentalister igjennom. Andre utfordringer et ungt studium sliter med er å finne et pensum som er godt og relevant for hele elevmassen. Spesielt med en elevmasse som trakterer alt fra sitarer til marimba og hardingfele.

Moberg peker også på fordommer en folkemusikkutdanning møter på. Fra gammelt av hersker det en holdning om at folkemusikk ikke skal kommersialiseres, men være et verktøy i hverdagen. Ulik musikk er knyttet til ulike oppgaver og hendelser, og skal i utgangspunktet ikke fremføres i en utøver-tilskuer setting. Folkemusikken har også vært regnet som mindre verdifull enn den klassiske musikken, og både utøvere og tilhørere sliter med disse gamle forestilningene.

Allikevel har arbeidet gjort i Malmö båret frukter, og Moberg peker på gledelige fremskritt som er kommet som et resultat av at folkemusikken er tatt inn i universitetene. Blant annet har folkemusikere fått tilgang til et nytt arbeidsmarked som musikklærere. De har en bredere aksept blant folk, og har større muligheter for hjelp gjennom offentlige midler. Det eksperimenteres i større grad på tvers av sjangere, og gamle sannheter rundt musikk og musikkutdanning utfordres. Og ikke minst er musikkutdanningen mer relevant da den gjennspeiler menneskene i samfunnet bedre.

Så hva er Malmö modellen? Dette er vanskelig å sette fingeren på, men Moberg nevner noen stikkord.
- Det er viktig å holde et nært samarbeid mellom musiker- og lærerutdanningen.
- Det er viktig å holde et spesielt fokus på det musikalske aspektet ved lærerutdanningen.
-Det er viktig å finne en balanse mellom å grave i sin egen tradisjon, og å se på andres tradisjon.
Videre er Malmö et veldig egnet sted for at slik kulturutveksling skal fungere, da Malmö er en multikulturell by med et levende musikkmiljø.

The CIIMDA initiative for Culture-sensitive arts education in Africa

Mr. Meki Nzewi told us about the CIIMDA initiative, which uses music as a recourse in helping street children in Africa. The music becomes a tool against criminality. CIIMDA use the drum as main instrument, because it is found over almost all of Africa. If someplace doesn`t have a drum, people can use their own body as one. 

Mr. Nzewi showed us a different way of looking at music: 
Music is not sound alone, 
but needs to be looked upon as a part of 
dance, drama, sound and costume. 
The music has to have an object and a meaning. 
He spoke of life and music, and how closely related these two are. Where there is life, there is music and creativity.

I find the idea of music having a philosophic base, and that one can learn ethics through music, a beautiful way of looking at the topic we are engaged in. Mr. Nzewi showed us this in practice by 
demonstrating a rather susprising warm-up-exercise: All the children engaged in CIIMDA has to
slap themselves in their faces before slaping their drum. They learn how to respect other beings
through music.

Mr. Nzewi ended his presentation with a wish to "bring back humanity in music making".  On our way out, we got a gift of two healing drum-exercises. One to fall asleep by, and one to wake
up by at the end of long conference days?

Anyway - what really waked me up was the following
concert with the Soccajasco kids who are engaged
in CIIMDA.  The children and their helpers rounded off 
our second conferance day 
by showing us their musicality and joy!